I quit job – Tiểu thuyết nào?

Tôi biết mình sẽ phải hít một hơi thật dài và thở ra từ từ trong hai ngày trước khi tôi nói câu, “I quit job.”
***
Đọan trên nằm trong tiểu thuyết nào nhỉ?