Kiếng mới

Mỗi mắt 1độ, ngoài ra còn 1 mắt bị thêm 0.25 độ loạn, nhưng mắt nào loạn thì tui chả nhớ.
Chả hiểu sao ông nhiếp ảnh gia chỗ tui chụp hình tui ra vàng khè vậy hỏng biết.