Sức người

Về VN được 20 ngày, tính luôn ngày đi đường.
2 ngày đi Cần Thơ
3 ngày đi Huế
3 ngày đi Hà Nội
2 ngày đi Buôn Mê Thuột
Sức người hay sức trâu vậy trời?