Giá mà tui biết chửi thề

Trời ơi là trời, nói vậy mà cũng nói được sao trời????
Đúng là hết thuốc chữa cho mấy ông nội cứ tưởng thiên hạ ai cũng dốt như mình.