Khi cô giáo dạy Văn chới với

Ai  rành tiếng Việt làm ơn chỉ dùm tui nên chọn câu nào là câu đúng đi, hic.

Chọn câu đúng:

1.Chị Oanh biết nói và đọc tiếng Việt.

A. Chị ấy biết tiếng Việt.
B. Chị ấy rành tiếng Việt.
C. Chị ấy học tiếng Việt.
D. Chị ấy không rành tiếng Việt.

2. Oanh và Tâm là hai người bạn.

A. Tâm và Oanh học cùng lớp tiếng Việt.
B. Oanh và Tâm biết tiếng Việt.
C. Oanh và Tâm sinh ở Texas.
D. Tâm và Oanh ở tại California.