Nếu được viết lại…

Hôm làm bài cuộc bầu cử ban chấp hành cộng đồng, nghe nhắc đến chuyện nhiều ban chia rẽ.
Hôm làm bài về các hội nhiếp ảnh nghệ thuật, nghe nhắc đến chuyện các hội không đội trời chung.
Hôm hỏi chuyện các hội từ thiện, nghe nhắc chuyện mỗi hội đảm cứ một phương.
Hôm nay làm bài thi Giải Khuyến Học, lại nghe chuyện các trung tâm Việt ngữ chia bè chia phái.

Tôi ước
Giá như được viết lại truyền thuyết Âu Cơ-Lạc Long Quân
Tôi sẽ không viết mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân ngay từ thửa hồng hoang đã dạy các con bài học đầu tiên là phải biết chia rẽ.
Để con cháu bao đời nay cứ khắc cốt ghi tâm:
Không chia rẽ thì không xứng đáng làm con Hồng cháu Lạc.