Mưa, đọc “không gian tiệm nước,” nhớ Sài Gòn

Anh bạn đưa cho quyển “Không gian tiệm nước-Sài Gòn tạp văn” bảo, “Người ta mới cho anh, nhường em đọc trước.” Anh lầng khâng lật lật quyển sách trước khi trao tay, dặn thêm, “trong này có bài của thầy anh, thầy Huỳnh Như Phương, và có bài của anh TTD.”“Ý là phải đọc bài…

Read More