Lai dắt tàu là gì?

Hôm nay làm một một bản tin Việt Nam, trong đó thấy có cụm từ “lai dắt tàu.”Mới đầu ba chớp ba nhác định viết là “lại dắt tàu” theo nghĩa mấy tàu đi lạc, bây giờ lại dắt tàu về.Nhưng đọc một hồi, lại thấy cụm từ này được nhắc đi nhắc lại nhiều…

Read More