Đến một ngày

1.
Trong Chuckie Cheese

Một xấp bài thi được mở ra. Có bút đỏ. Có máy tính. Có chỗ ngồi. Nhưng giám khảo đâu?

Giám khảo đây – đang bận chơi game trong chuckie cheese
Chơi, nhưng không quên nhiệm vụ. Vẫn có vẻ rất nghiêm túc khi làm việc, dù rằng bốn bề nổi loạn âm thanh của đủ loại trò chơi
Tuy nhiên, dù có nghiêm túc, say mê, thì vẫn phải ăn chút chứ, mà đã ăn thì phải nhìn phải ngắm
và đã bị cái gì cám dỗ, khiến giám khảo lại biến mất tiêu rồi!
2.
Trong tòa soạn báo
Lúc bị phóng viên bắt nạt hay lúc đói thì như thế này đây
Khi được người ta khen tặng câu khẩu hiệu trên áo, thì lại như thế này đây

Với tất cả hình ảnh hồn nhiên nhí nhảnh này, sao lại có người dám bảo là nhân vật này đang mang dấu hiệu của tuổi già nhỉ?