Đọc văn

Cái vụ này hay há.
Không bàn về thái độ của Vi Thùy Linh đối với bài báo, không bàn về thái độ của một bài báo về Vi Thùy Linh, nhưng cần đọc hết mới thấy chuyện cảm văn trong “Về một truyện ngắn trong nước cần phải dịch ra tiếng Việt”
Đọc văn và cảm văn kiểu này đúng là chết cha tui rồi.