Thử máy, thử mắt

Một camera

Một thời điểm

Một con người

Mà sao khác vậy 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bây giờ

Mang kính đen vô

Rồi mới nghe nhạc

nha!

Cảnh báo trước rồi

á 🙂