Huế ơi là Huế

 

Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ

tôi đi gần cuối đường đời

mơ hương chùm kết giữa trời ấu thơ”

Lòng vả cũng như lòng sung

 “Tháng ba làm bánh phu thê

Lên chùa cầu khấn trọn bề lứa đôi”

Chè Huế

 Trên dòng Hương Giang, em buông mái chèo…

Ra sông giặt áo đầu xuân…

Xem thêm ở đây